تور ارمنستان 4 شب بهار 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/02/04 ساعت حرکت: 07:30 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
 • IKA
 • EVN
مدت سفر : 01:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/02/08 ساعت حرکت: 17:00 شرکت حمل و نقل : وارش
 • EVN
 • IKA
مدت سفر : 01:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,770,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,410,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,215,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,215,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,610,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,810,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,000,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید