تور ارمنستان 4 شب بهار 1403

برنامه سفر

تکمیل ظرفیت
تاریخ حرکت : 1403/02/02 ساعت حرکت: 13:00 شرکت حمل و نقل : ایران ایرتور
 • IKA
 • EVN
مدت سفر : 01:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/02/06 ساعت حرکت: 17:00 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
 • EVN
 • IKA
مدت سفر : 01:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,140,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,570,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,210,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,015,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,015,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,800,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,800,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,800,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,410,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,800,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,740,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,800,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,270,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,800,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,800,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,800,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,420,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,800,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید