تور آنتالیا 6 شب بهار 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/02/08 ساعت حرکت: 02:15 شرکت حمل و نقل : تیلویند
 • IKA
 • AYT
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/02/14 ساعت حرکت: 20:45 شرکت حمل و نقل : تیلویند
 • AYT
 • IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز : DELUXE ROOM
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  83,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  82,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  88,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  104,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  107,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  112,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  77,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  107,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  87,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  123,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  89,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  147,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  106,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  169,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  115,200,000 تومان