استانبول

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/02/16 ساعت حرکت: 18:45 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
 • IKA
 • IST
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/02/20 ساعت حرکت: 13:30 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
 • IST
 • IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,110,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,830,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,110,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,830,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,110,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,830,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,830,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,910,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,830,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,910,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,830,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,830,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,070,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,830,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,170,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,830,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,370,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,270,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,830,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید