استانبول

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/02/17 ساعت حرکت: 18:45 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
 • IKA
 • IST
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/02/21 ساعت حرکت: 13:30 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
 • IST
 • IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,210,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,610,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,330,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,610,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,330,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,770,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,610,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,330,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,330,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,330,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,330,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,330,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,570,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,330,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,670,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,330,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,870,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,770,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,330,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید