استانبول

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/02/18 ساعت حرکت: 18:45 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
 • IKA
 • IST
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/02/22 ساعت حرکت: 13:30 شرکت حمل و نقل : قشم ایر
 • IST
 • IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,810,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,530,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,740,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,810,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,810,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,770,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,530,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,870,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,070,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,970,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,530,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید