تور 4 شب کیش بهار 1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/02/18 ساعت حرکت: 18:30 شرکت حمل و نقل : آتا
 • IKA
 • KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/02/22 ساعت حرکت: 10:00 شرکت حمل و نقل : کاسپین
 • KIH
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  4,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,420,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,960,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,080,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,960,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,960,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,960,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,960,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,960,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,960,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,960,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,960,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,830,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,960,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,960,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,960,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید