تور 4 شب کیش بهار 1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/02/21 ساعت حرکت: 15:30 شرکت حمل و نقل : آتا
 • IKA
 • KIH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/02/25 ساعت حرکت: 12:30 شرکت حمل و نقل : آتا
 • KIH
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,730,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,730,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,730,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,270,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,730,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,730,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,730,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,730,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,770,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,760,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,730,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,810,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,730,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,610,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,730,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,810,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,730,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,730,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید