تور 4 شب قشم بهار 1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/02/21 ساعت حرکت: 17:55 شرکت حمل و نقل : چابهار ایر
 • IKA
 • GSM
مدت سفر : 01:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/02/25 ساعت حرکت: 18:00 شرکت حمل و نقل : کیش ایر
 • GSM
 • IKA
مدت سفر : 01:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,260,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,260,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,260,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,260,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,260,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  4,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,260,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,260,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,260,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,260,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,680,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,260,000 تومان
  نوزاد
  1,000,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید