تور 3 شب وان بهار 1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/02/19 ساعت حرکت: 21:00 شرکت حمل و نقل : 0
مدت سفر : 10:00
تاریخ حرکت : 1402/02/20 ساعت حرکت: 00:00 شرکت حمل و نقل : 0
مدت سفر : 03:30
تاریخ حرکت : 1402/02/22 ساعت حرکت: 11:00 شرکت حمل و نقل : 0
مدت سفر : 03:30
تاریخ حرکت : 1402/02/22 ساعت حرکت: 18:00 شرکت حمل و نقل : 0
مدت سفر : 10:00

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  2,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  4,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  2,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,200,000 تومان
  نوزاد
  190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  2,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  4,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  2,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,200,000 تومان
  نوزاد
  190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  4,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,200,000 تومان
  نوزاد
  190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,200,000 تومان
  نوزاد
  190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  3,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,200,000 تومان
  نوزاد
  190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,200,000 تومان
  نوزاد
  190,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,200,000 تومان
  نوزاد
  190,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید