تور 3 شب باتومی ویژه 2 خرداد 1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/03/02 ساعت حرکت: 18:00 شرکت حمل و نقل : وارش
 • IKA
 • BUS
مدت سفر : 01:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/03/05 ساعت حرکت: 22:00 شرکت حمل و نقل : وارش
 • BUS
 • IKA
مدت سفر : 01:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید