3شب تفلیس

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/04/28 ساعت حرکت: 16:00 شرکت حمل و نقل : زاگرس
 • IKA
 • TBS
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/05/01 ساعت حرکت: 19:00 شرکت حمل و نقل : زاگرس
 • TBS
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,860,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,730,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,670,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,770,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,992,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,500,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید